Uitleg Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen, die bij een kerkdienst horen. Liturgie in de rooms-katholieke kerk zijn alle vieringen die worden voorgegaan door een gewijde ambtsdrager: een diaken, pastoor ( = een priester die “herder” is van een parochiegemeenschap.) of bisschop.

Liturgie in de rooms-katholieken kerk is veel omvattend

Het is niet mogelijk alles te behandelen
daarom zullen wij alleen het gene behandelen wat voor ons van toepassing is.

Eucharistieviering

De belangrijkste liturgieviering is de viering van de heilige Mis, ook wel Eucharistieviering genoemd. Diverse Sacramenten worden in het kader van een Eucharistieviering verleend. Kleinere liturgische handelingen, zoals de sacramentalia: het wijden van de heilige oliën; het altaar; het liturgisch vaatwerk enz., vinden doorgaans buiten de mis om plaats.

Naast de orde van dienst die het verloop van de Eucharistieviering regelt, spelen ook de volgende onderwerpen een rol:

Door op het onderwerp te klikken kunt u meer informatie vinden over de liturgie.

Liturgische kleding

Liturgische zang

Liturgische kleuren

Liturgische riten

Liturgische boeken

Het Liturgisch Jaar

Het liturgisch of kerkelijk jaar is verdeeld in de volgende perioden:

 

   • De Adventstijd
   • De Kersttijd
   • De Vasten- of 40-dagentijd
   • De Paastijd
   • De Zondagen door het Jaar

Liturgische vormen

Door liturgische vormen verstaat men alles waardoor de eredienst waarneembaar is: woord, handeling en voorwerp.

Taal

Van origine maakt de heilige kerk gebruik van dode talen (latijn), omdat deze niet meer veranderen. Dit wordt gedaan om eenheid te bevorderen en als eerbied voor de gebruiken in vroegere tijden.

De Constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), wil de liturgie begrijpelijk maken en de actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie bevorderen. Het concilie wil daarmee de liturgie, en dan vooral de eucharistie, herwaarderen als bron en hoogtepunt van gelovig leven.

Actieve deelname, eigen taal en Woord van God in de mis

De actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie is de kern van de liturgische vernieuwing van het concilie. Participatio (deelname) is het sleutelwoord dat wel 20 keer voorkomt in de Constitutie. De constitutie benadrukt dat de eigen taal in plaats van het Latijn, de begrijpbaarheid en deelname kan bevorderen. Ze laat daarom de bisschoppenconferentie van elk land toe om de eigen taal in de liturgie in te voeren. Wat na het Concilie ook wereldwijd gebeurt. Daarnaast geeft de constitutie aan de Bijbel een belangrijker plaats in de mis. Door meer te laten lezen uit de Bijbel krijgt de woorddienst, de lezingen zeg maar, een volwaardige plaats naast de tafeldienst.

Alle gebeden, ceremoniën en handelingen die bij een kerkdienst horen.